ورود به وکالپ صفحه اصلی تماس با ما وبلاگ

قوانین و مقررات

قوانین حقوقی

قانون بیمه

مصوب 1316/2/7

قانون بیمه بیکاری

مصوب 1369/6/26

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

مصوب 1373/8/3

قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مصوب 1395/2/20

قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با اصلاحات بعدی

مصوب 1350/3/30

قانون الزام سازمانهای بیمه گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه

مصوب 1358/7/16

قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

مصوب 1399/8/5

قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

مصوب 1380/6/6

قانون اداره امور شرکت های بیمه

مصوب 1367/9/13

قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست

مصوب 1362/8/1

۱ ۲