ورود به وکالپ صفحه اصلی تماس با ما وبلاگ

قوانین و مقررات

قوانین حقوقی

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶

قانون دفاتر اسناد رسمی

مصوب 1316/03/15

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

مصوب 1385/05/24

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۳۷۴/۲/۴

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی

مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹

قانون افراز و فروش املاک مشاع

مصوب ۱۳۵۷/۸/۲۲

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰

قانون راجع به ثبت شرکت ها با اصلاحات بعدی

مصوب ۱۳۱۰/۳/۱

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک

مصوب ۱۳۵۴/۴/۹

۱ ۲