ورود به وکالپ صفحه اصلی تماس با ما وبلاگ

قوانین و مقررات

قوانین حقوقی

قانون مدنی

قانون مدنی مصوب 18/02/1307 با آخرین اصلاحات

قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339/02/07

قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20

قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20

قانون امورحسبی مصوب 02/04/1319 با اصلاحات بعدی

قانون امورحسبی مصوب 02/04/1319 با اصلاحات بعدی

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/04/02

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/04/02

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/02/13

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/02/13

آیین نامه اجرایی قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1366/02/09

آیین نامه اجرایی قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1366/02/09

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/06/31

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/06/31

قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مصوب 1372/04/03

قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مصوب 1372/04/03