ورود به وکالپ صفحه اصلی تماس با ما وبلاگ

لیست قوانین مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

مصوب 1379/01/21

مشاهده بیشتر

قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب 1394/04/16

مشاهده بیشتر

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مصوب 1392/03/25

مشاهده بیشتر

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مصوب 1373/04/15

مشاهده بیشتر

قانون تعاون قضایی

مصوب 1309/04/24

مشاهده بیشتر

آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

مصوب 1400/04/06

مشاهده بیشتر

آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب 1395/10/04

مشاهده بیشتر

آیین نامه اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مصوب 1373/03/15

مشاهده بیشتر

آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

مصوب 1391/03/22

مشاهده بیشتر

آیین نامه ترتیب اتیان سوگند

مشاهده بیشتر

آیین نامه اجرایی ماده(189)تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی_اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده(134) قانون برنامه توسعه اقتصادی_اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 1384/04/08

مشاهده بیشتر

دستورالعمل نحوه ی انتشاراحکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی

مصوب 1400/02/27

مشاهده بیشتر

دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس_فعالیت و انحلال دفترخدمات الکترونیکی

مصوب 1392/02/26

مشاهده بیشتر

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب 1397/11/27

مشاهده بیشتر

قانون اصلاح ماده 17 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 1372/05/17 مجلس شورای اسلامی

مصوب 1373/03/01

مشاهده بیشتر

اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکز

مصوب 1397/05/15

مشاهده بیشتر

قانون تفسیر ماده(505)قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(درامور مدنی)

مصوب 1396/08/03

مشاهده بیشتر

قانون معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری خلق چین

مصوب 1395/07/27

مشاهده بیشتر

قانون الحاق یک تبصره به ماده (505)قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (درامورمدنی)

مصوب 1394/12/18

مشاهده بیشتر

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 شمسی

مصوب 1391/01/29

مشاهده بیشتر

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

مصوب 1373/12/28

مشاهده بیشتر

قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب 1387/02/29

مشاهده بیشتر

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی

مصوب 1390/12/17

مشاهده بیشتر

قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مصوب 1387/09/10

مشاهده بیشتر

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

مصوب 1386/03/12

مشاهده بیشتر

قانون اصلاح ماده (128)قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378/06/28

مصوب 1382/03/17

مشاهده بیشتر

قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسائط نقلیه

مصوب1364/09/07

مشاهده بیشتر

قانون معافیت از هزینه دادرسی در دعاوی علیه وراث و بستگان شاه معدوم

1363/01/15

مشاهده بیشتر

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها

مصوب 1361/02/14

مشاهده بیشتر

قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری

مصوب 1345/09/13

مشاهده بیشتر

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی

مصوب 1316/03/19

مشاهده بیشتر

لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات

مصوب 1358/03/24

مشاهده بیشتر

لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

مصوب 1358/07/01

مشاهده بیشتر

لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مصوب 1358/07/10

مشاهده بیشتر

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی

مصوب 1358/08/20

مشاهده بیشتر

لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی (نحوه ی تخلیه ی ساختمان های استیجاری به وسیله وزارت خانه هاو شرکت ها و سازمان های دولتی مصوب 1358/04/31)

مصوب 1358/08/29

مشاهده بیشتر

لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 6 لایحه قانونی دادگاه های عمومی

مصوب 1358/09/30

مشاهده بیشتر

لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی

مصوب 1358/11/17

مشاهده بیشتر

لایحه قانونی اصلاح تبصره ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی

مصوب 1358/12/04

مشاهده بیشتر

آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

مصوب 1398/04/22

مشاهده بیشتر

آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی

مصوب 1392/10/04

مشاهده بیشتر

آیین نامه ترتیب اتیان سوگند

مشاهده بیشتر

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 3 راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب 1376/04/29

مصوب 1377/05/31

مشاهده بیشتر

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

مصوب 1391/08/01

مشاهده بیشتر

مصوبه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی (موضوع ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون) مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی

مصوب 1379/07/12

مشاهده بیشتر

اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی

مصوب 1397/05/15

مشاهده بیشتر

بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی

مصوب 1396/01/28

مشاهده بیشتر

بخشنامه شماره 9000/2789/100 مورخ 1396/01/28 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص (یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی)

مصوب 1396/01/28

مشاهده بیشتر

بخشنامه شماره 9000/35739/100 در خصوص یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی

مصوب 1394/05/17

مشاهده بیشتر

نظر شورای نگهبان در مورد موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مالک و مستاجر و قانون ازدواج و حمایت خانواده

مشاهده بیشتر

نظر شورای نگهبان راجع به موادی از قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مرور زمان

مشاهده بیشتر

نظریه شورای نگهبان در مورد خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 آیین دادرسی مدنی

مصوب 1362/05/31

مشاهده بیشتر

از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

مصوب 1356/03/25

مشاهده بیشتر

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

مصوب 1352/12/06

مشاهده بیشتر